ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN AVESQO B.V.

Avesqo - audiovisueel - contact

Artikel 1 Toepasselijkheid

Artikel 2 Overeenkomsten

Artikel 3 Prijs

Artikel 4 Levering

Artikel 5 Deelleveringen

Artikel 6 Onderhoud en herstel van apparatuur

Artikel 7 Onderhoudsvoorwaarden

Artikel 8 Risico en transport

Artikel 9 Annulering afspraken

Artikel 10 Betaling

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 Garantie

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Artikel 14 Overmacht

Artikel 15 Beëindiging

Artikel 16 Terbeschikkingstelling van personeel

Artikel 17 Industrieel eigendom

Artikel 18 Geheimhoudingsplicht

Artikel 19 Rechts- en domiciliekeuze

Artikel 20 Conversie

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Avesqo

  B.V. optreedt als producent, verkoper en leverancier van goederen en diensten, in de meest ruime zin van het woord, jegens zijn wederpartij (hierna: “Opdrachtgever”), en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

 2. Algemene voorwaarden waarnaar door Opdrachtgever wordt verwezen, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Avesqo B.V. aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

 4. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

 5. Avesqo B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever inclusief meezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht deze wijzigingen per aangetekende brief te weigeren. Wanneer Opdrachtgever hier niet toe over gaat, wordt Opdrachtgever na het tijdstip van inwerkingtreding geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

 6. Indien van deze algemene voorwaarden meerdere versies beschikbaar zijn in andere talen prevaleert de Nederlandse tekst in geval van verschillen in de interpretatie van de tekst

Artikel 2 Overeenkomsten

 1. Alle offertes van Avesqo B.V. zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door Opdrachtgever bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, dan heeft Avesqo B.V. het recht om dat aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan dan komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Avesqo B.V..

 3. Als meerlevering wordt beschouwd al hetgeen door Avesqo B.V. in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd met Opdrachtgever, tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd dan wel door haar boven de in de overeenkomst vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. Een meerlevering leidt tot een navenante verhoging van de verkoopprijs.

 4. Mondelinge toezeggingen door een ondergeschikte van Avesqo B.V. binden Avesqo B.V. niet nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 5. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Artikel 3 Prijs

 1. De door Avesqo B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.

 2. Indien zich na het moment waarop de overeenkomst is aangegaan kostprijsverhogingen aan de zijde van Avesqo B.V. voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen van heffingen, rechten, accijnzen, grondstoffen en/of valuta, dan is Avesqo B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Iedere niet geleverde order of ieder gedeelte daarvan zal tegen de gewijzigde prijzen worden geleverd, behoudens het recht van Opdrachtgever om de nog niet geleverde orders of gedeeltes daarvan binnen zeven dagen na kennisgeving van de wijziging aan Opdrachtgever, schriftelijk te annuleren en te volstaan met het vergoeden van het gedeelte van de order welke door Avesqo B.V. reeds is uitgevoerd op basis van de overeengekomen prijs.

 3. In het geval van lid 2 is Avesqo B.V. bevoegd leveringen te weigeren, indien zij van Opdrachtgever redelijkerwijs mag aannemen dat hij de overeenkomst niet overeenkomstig de wijziging zal nakomen.

 4. Avesqo B.V. heeft te allen tijde het recht om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van Opdrachtgever te verlangen dat deze genoegzame zekerheid jegens Avesqo B.V. stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Avesqo B.V., bij gebreke waarvan Avesqo B.V. gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden.

 5. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Avesqo B.V. begrepen om door haar verrichte meerlevering afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Indien Avesqo B.V. bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, is Opdrachtgever de kosten daarvan verschuldigd.

 6. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen, tenzij dat schriftelijk door Avesqo B.V. is geaccordeerd.

 7. Avesqo B.V. heeft het recht het door haar gehanteerde tarieven en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te indexeren. De indexatie geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld.

Artikel 4 Levering

 1. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk -week.

 2. Overeengekomen termijnen voor leveringen zullen door Opdrachtgever nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Avesqo B.V. derhalve uitdrukkelijk, schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal aan haar een redelijke termijn worden gegund om alsnog te leveren.

 3. Bij niet-tijdige levering heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door hem de ontvangst en betaling worden opgeschort, zulks behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de kant van Avesqo B.V.

 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen en voorschriften inzake het milieu door hem en door het personeel, van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in acht worden genomen.

 5. Alle overeenkomsten voor geleverde licenties hebben een beperkte geldigheidstermijn. Wanneer de termijn niet expliciet op een overeenkomst vermeld staat is deze 12 maanden vanaf de datum van opdrachtverstrekking. Na het vervallen van de geldigheidstermijn vervalt het recht van gebruik van de licentie. Op alle geleverde licenties zijn de voorwaarden van de fabrikant van toepassing.

 6. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de diensten af te nemen, dan dient hij alle daarmee gemoeide kosten en schade, zoals het niet inzetbaar zijn van gereserveerd personeel, aan Avesqo B.V. te vergoeden.

Artikel 5 Deelleveringen

 1. Avesqo B.V. is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren.

 2. Indien is overeengekomen dat de levering van de diensten in gedeelten, al dan niet op afroep plaatsvindt, wordt iedere levering als één afzonderlijke transactie beschouwd, met alle daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen van dien.

 3. Als gevolg van het in lid 2 bepaalde, vindt betaling van de afzonderlijke deelleveringen plaats binnen veertien dagen na de factuurdatum van elke afzonderlijke deellevering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

 4. In het geval van lid 2 is Opdrachtgever verplicht iedere afzonderlijke deellevering terstond te aanvaarden.

 5. Afroeporders worden afgeroepen binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijnen.

 6. Indien Opdrachtgever enige deellevering niet tijdig betaalt, dan heeft Avesqo B.V. het recht verdere leveranties op te schorten, totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Voorts kan Avesqo B.V. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en/of schadevergoeding vorderen zonder dat ingebrekestelling is vereist.

 7. Indien de nog te leveren goederen door Avesqo B.V. nog niet zijn gefabriceerd of zijn ingekocht, wordt de schadevergoeding gefixeerd op dertig procent van de koopsom van de nog af te leveren gedeelten.

Artikel 6 Onderhoud en herstel van apparatuur

 1. In aanvulling op hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald geldt voorts het volgende met betrekking tot onderhoud en herstel van apparatuur;

 2. De inhoud van de door Avesqo B.V. te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd.

 3. Het onderhoud zal worden verricht tijdens de bij Avesqo B.V. geldende werkdagen en -uren.

 4. Avesqo B.V. behoudt zich het recht voor om haar onderhoud- en herstelwerkzaamheden op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Avesqo B.V., risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Avesqo B.V. met zich meebrengen.

 5. Avesqo B.V. draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de apparatuur.

 6. Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Avesqo B.V. noodzakelijk is om de storing te herstellen of voorkomen. De vervangen onderdelen worden in rekening gebracht bij Opdrachtgever

Artikel 7 Onderhoudsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, Avesqo

  B.V. daarvan in kennis stellen.

 2. Opdrachtgever is gehouden het personeel van Avesqo B.V., of een door haar aangewezen derde toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden aan Avesqo B.V. ter beschikking te stellen.

 3. Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Avesqo B.V. deze onder zich heeft voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden.

 4. Reparaties of vermeerdering van onderhoudstijd, door elke buiten de apparatuur gelegen oorzaak, waaronder door ondeskundig gebruik van (personeel van)Opdrachtgever, of derden, of door het niet in acht nemen van de gebruiksvoorwaarden van de apparatuur, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Risico en transport

 1. De goederen zijn vanaf het moment dat zij geleverd zijn bij Avesqo B.V. het risico van Opdrachtgever, ook ingeval van franco levering.

 2. Het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het transportmiddel wordt door Avesqo B.V. bepaald, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Op verzoek van Opdrachtgever kan door Avesqo B.V. een transportverzekering worden gesloten, waarvan de kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn.

 3. Avesqo B.V. is niet aansprakelijk voor tijdens het vervoer ontstane schade aan de goederen of aan derden

Artikel 9 Annulering afspraken

1. Annuleren van afspraken kan tot 48 uur voor start van de werkzaamheden kosteloos gedaan worden. Indien annulering binnen 48 voor de start van de werkzaamheden plaatsvindt dan houdt Avesqo zich het recht voor de stilstand uren tegen 50% door te berekenen

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling vindt plaats in de overeengekomen valuta, zonder enige aftrek of verrekening.

 2. Indien niet anders is overeengekomen, zal betaling geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling van meerlevering geschiedt binnen veertien dagen nadat dat aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

 3. Indien betaling niet is geschied binnen de betalingstermijn dan is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden, is Opdrachtgever rente verschuldigd over het factuurbedrag c.q. het openstaande deel daarvan. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

 4. Zodra Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan nakomen, geeft hij daarvan onverwijld schriftelijk bericht aan Avesqo B.V., met beschrijving van de oorzaak van de niet-nakoming.

 5. Indien Avesqo B.V. genoodzaakt wordt om de vordering ter incasso uit handen te geven, is Opdrachtgever verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten aan Avesqo B.V. te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste vijftien procent van de hoofdsom, met een minimum van € 500,00. Ter keuze van Avesqo B.V. kan Opdrachtgever ook worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor Avesqo B.V. zelf wordt belast.

 6. Indien Opdrachtgever in verzuim is dan kan Avesqo B.V. terstond:

  • haar verplichtingen jegens Opdrachtgever opschorten, en/of;

  • schadevergoeding voor de door de vertraging ontstane schade vorderen, en/of;

  • de overeenkomst ontbinden.

 7. Indien Opdrachtgever in verzuim is dan heeft Avesqo B.V. het recht om de geleverde en nog niet betaalde goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan op een plaats naar keuze van Avesqo B.V. of diensten per direct op te schorten.

 8. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen die het langste openstaan, ook als Opdrachtgever een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

 9. Bij orders boven € 10.000 werken wij met deelfacturen:

 • 40% na gunning opdracht door klant

 • 40% bij aanvang installatie

 • 10% na afronding installatie

 • 10% na oplevering naar tevredenheid

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de door Avesqo B.V. geleverde diensten en daarbij behorende documentatie gaat eerst dan over op Opdrachtgever nadat deze aan Avesqo B.V. alles heeft voldaan dat aan Avesqo B.V. terzake van de levering van die goederen – daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten – verschuldigd is.

 2. Voorts is Opdrachtgever gehouden als goed huisvader zorg te dragen voor verhuurde goederen en deze adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, beschadiging en diefstal.

 3. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Avesqo

  B.V. gesloten overeenkomst of indien Avesqo B.V. goede gronden heeft te vrezen dat Opdrachtgever daarin tekort zal gaan schieten, dan is Avesqo B.V. – naast de overigens in de onderhavige voorwaarden genoemde rechten – bevoegd om de aan Opdrachtgever geleverde goederen terug te nemen en diensten te staken. Met name – doch niet uitsluitend

  – bestaat dit recht indien onder Opdrachtgever beslag wordt gelegd, indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, of indien Opdrachtgever enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft. Avesqo B.V. zal, na Opdrachtgever daarvan op de hoogte te hebben gesteld, gerechtigd zijn om op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur zich de toegang te verschaffen tot haar goederen, alsmede, ingeval van een dringende reden, ook op andere dagen en buiten deze uren. Opdrachtgever zal aan Avesqo B.V. alle medewerking verlenen teneinde deze in de gelegenheid te stellen het in dit lid opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het geleverde, met inbegrip van de daartoe eventueel

  benodigde demontage. Voor zover nodig machtigt Opdrachtgever Avesqo B.V. onherroepelijk tot uitoefening van zijn recht op terugneming.

 4. Opdrachtgever is jegens Avesqo B.V. aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan verhuurde goederen. Ontbinding en terugname laten de rechten van Avesqo B.V. op vergoeding van schade en verlies onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Avesqo

B.V. op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 12 Garantie

 1. Onverminderd de overigens in deze voorwaarden gestelde beperkingen, staat Avesqo B.V. in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. De garantie beloopt gelijk de termijn de fabrikant afgeeft voor de garantie na levering. Voor zover het betreft de bij keuring niet waarneembare gebreken heeft te gelden dat Opdrachtgever dient aan te tonen dat deze gebreken binnen de garantietermijn zijn opgetreden, en uitsluitend of overwegend een direct gevolg zijn van een onjuistheid in de door Avesqo B.V. toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van niet-deugdelijk materiaal.

 2. De onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Avesqo B.V. worden hersteld door reparatie of door vervanging van het gebrekkige onderdeel, zulks al dan niet in het bedrijf van Avesqo B.V., of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Avesqo B.V.. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 3. De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door:

  • de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;

  • normale slijtage;

  • foutieve of gebrekkige montage, installatie of reparatie door Opdrachtgever of derden;

  • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

  • materialen of zaken, die door Opdrachtgever aan Avesqo B.V. zijn aangeleverd c.q. ter bewerking zijn verstrekt;

  • materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast;

  • door Avesqo B.V. van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Avesqo B.V. heeft verstrekt;

  • demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product door Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Avesqo B.V..

 4. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Avesqo B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Avesqo B.V. met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie gehouden.

 5. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de ontdekking daarvan, in schriftelijke vorm binnen de garantietermijn te geschieden. Bij overschrijding van deze termijnen zal elke reclamatie, uit welken hoofde ook,

  tegen Avesqo B.V. terzake van die gebreken zijn vervallen. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen twee maanden na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 6. Reclamaties geven Opdrachtgever geen recht zijn betaling op te schorten, en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Reclamatie ten aanzien van een deel van de order geeft Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele order.

 7. Indien Avesqo B.V. ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen of producten vervangt, dan worden de vervangen onderdelen en producten eigendom van Avesqo B.V..

 8. Terzake van de door Avesqo B.V. uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Deze garantie beloopt zes maanden. De hier bedoelde garantie behelst enkel de verplichting van Avesqo B.V. om ingeval van ondeugdelijkheid, de betreffende werkzaamheden opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 2 van dit artikel is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

 9. Terzake van door Avesqo B.V. uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

 10. Het beweerdelijk niet nakomen door Avesqo B.V. van haar garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Avesqo

B.V. gesloten overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Avesqo B.V. is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

 2. Indien Avesqo B.V., zonder de montage te hebben verricht, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dat voor risico van Opdrachtgever.

 3. Avesqo B.V. is voor schade, toegebracht aan Opdrachtgever en/of derden door Avesqo B.V. of door de personen of hulpmiddelen, van wie Avesqo B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, niet aansprakelijk, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.

 4. Avesqo B.V. is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor gevolgschade bij derden en/of voor gederfde winst, behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Avesqo B.V..

 5. Avesqo B.V. is niet aansprakelijk voor schade die door Opdrachtgever en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens de wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

 6. De aansprakelijkheid van Avesqo B.V. is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de goederen ten gevolge waarvan Opdrachtgever schade heeft geleden.

 7. Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren goederen alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door Avesqo B.V. naar beste weten verstrekt. Avesqo B.V. aanvaardt voor de juistheid van haar adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid.

 8. Ingeval van fabricage van goederen naar tekening, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van Opdrachtgever ontvangen of van derden, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid op zich en vrijwaart hij Avesqo B.V. in die zin dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.

 9. Avesqo B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van goederen van Opdrachtgever en/of derden, die aan haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Avesqo B.V..

 10. Opdrachtgever vrijwaart Avesqo B.V. alsmede diens personeel en hulppersonen voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens Opdrachtgever op grond van aansprakelijkheid uit welken hoofde ook.

Artikel 14 Overmacht

 1. Indien Avesqo B.V. ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, dan is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Bij gedeeltelijke nakoming door Avesqo B.V. zal Opdrachtgever een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

 2. Onder overmacht wordt verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, defecten aan machinerieën, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, -halffabricaten, -materialen, -hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en voorts van iedere omstandigheid die Avesqo B.V. redelijkerwijze niet heeft kunnen voorkomen en waarop Avesqo B.V. geen invloed heeft.

 3. Ingeval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever heeft Avesqo B.V. te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden en, tenzij nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever blijvend onmogelijk is, het recht haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten voor de duur van de tekortkoming, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 15 Beëindiging

 1. Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet nakomt, en/of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken en/of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, en/of ingeval van zijn overlijden indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is Avesqo B.V. gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 2. In het geval van het voorgaande lid heeft Avesqo B.V. het recht verdere leveranties te staken en terstond betaling te vorderen van de reeds geleverde goederen en diensten.

Artikel 16 Terbeschikkingstelling van personeel

 1. Het ter beschikking stellen van personeel wordt aangegaan per uur met een minimum van 4 uur per dag.

 2. Het ter beschikking stellen van personeel vangt aan op het moment dat een personeelslid van Avesqo B.V., dan wel een door Avesqo B.V. ingehuurde derde begint met het verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever waarbij reistijd, voorbereidingstijd, nacontrole, inpak -en uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden.

 3. Opdrachtgever dient alle met Avesqo B.V. overeengekomen uren voor personeel volgens de overeengekomen tarieven te vergoeden. Indien Opdrachtgever het ter beschikking gestelde personeel voor een langere periode dan afgesproken nodig heeft, dient Opdrachtgever deze uren volledig te vergoeden.

 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden te allen tijde worden nageleefd en vrijwaart Avesqo B.V. voor alle vorderingen van derden ter zake.

 5. Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid voor iedere schade onder andere door verwonding of overlijden van het ter beschikking gestelde personeel indien dit is veroorzaakt tijdens de periode van terbeschikkingstelling of voortvloeit uit de terbeschikkingstelling.

 6. Opdrachtgever zal de noodzakelijke verzekeringenafsluiten met betrekking tot het door Avesqo B.V. ter beschikking gestelde personeel.

 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst (met inbegrip van elke verlenging daarvan), almede gedurende een periode van 1 jaar na einde van deze Overeenkomst of verlenging daarvan personeel van Avesqo B.V. dat bij de uitvoering van de Opdracht betrokken is (geweest), in dienst te nemen of op enigerlei wijze bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te betrekken. Bij overtreding is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van eenmaal het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) van het desbetreffende personeelslid zoals laatstelijk bij Avesqo B.V. gold verschuldigd, onverminderd het recht van Avesqo B.V. volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.

Artikel 17 Industrieel eigendom

 1. Alle door Avesqo B.V. verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichtenopgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door Avesqo B.V. aan Opdrachtgever verstrekte informatie, blijven eigendom van Avesqo B.V., onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteursrechten en modellen- en octrooirechten, ook in het geval dat daar kosten voor in rekening zijn gebracht.

 2. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Avesqo B.V. is het Opdrachtgever niet toegestaan deze bescheiden te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

Artikel 18 Geheimhoudingsplicht

 1. Het is Opdrachtgever verboden om gedurende het bestaan van een met Avesqo gesloten overeenkomst alsmede na beëindiging daarvan op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen omtrent bedrijfsvoering of relaties van Avesqo, dan wel door Avesqo B.V. gebruikte specifieke kennis bij haar producten.

 2. Bij overtreding door Opdrachtgever van enige in dit artikel genoemde verplichting onze Opdrachtgever is deze een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete aan

Avesqo B.V. (of haar relaties) verschuldigd ad € 5.000,– per overtreding en ad € 500,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Avesqo B.V. of haar relaties

tot het vorderen van vergoeding van alle ter zake geleden schade en overige rechten die zij ter zake mocht(en) hebben.

Artikel 19 Rechts- en domiciliekeuze

 1. De rechtsverhouding tussen Avesqo B.V. en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Avesqo B.V..

Artikel 20 Conversie

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Avesqo B.V. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.